DZIAŁANIA PROJEKTOWE POLSKICH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI NA SŁOWACJI.

Od 8 do 14 maja 2023 roku, dziesięciu uczniów i trzech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu uczestniczyło w międzynarodowej wymianie, odwiedzając szkołę Zakladną Skole ul. Pohranicna 9 w Komarnie na Słowacji. Projekt o nazwie "Healthy and Active Lifestyle" ("Zdrowy i aktywny styl życia") został zainicjowany przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu i finansowany w całości przez Fundusz Wyszehradzki.

Po przyjeździe na Słowację, Komarno powitało uczestników wymiany piękną pogodą. Słowackie rodziny przygotowały dla gości z Polski tradycyjny gulasz, a uczniowie z obu krajów wspólnie uczestniczyli w grach sportowych.

W kolejnym dniu polscy uczniowie i nauczyciele mieli okazję poznać lepiej miasto i szkołę, dzięki prezentacji przygotowanej przez gospodarzy. Mieliśmy okazję spotkać się z Marosem Kudlikiem, niepełnosprawnym sportowcem, który z powodzeniem uczestniczy w ekstremalnych rajdach sportowych Spartan. Wszyscy wzięli udział w lekcji tańca nowoczesnego. Następnie uczestnicy projektu brali udział w różnych warsztatach artystycznych i kulinarnych. Warsztaty dotyczyły takich aktywności, jak: malarstwo kulkowe, batik na materiale- ozdabianie T-shirtów, warsztaty modelowani w glinie, warsztaty kulinarne.

Podczas spotkania z burmistrzem Komarna, uczestnicy mieli okazję zwiedzić miasto, w tym m.in. pałac Zichyego i Dziedziniec Europy.

W kolejnym dniu, przy sprzyjającej pogodzie, odbyła się wycieczka do malowniczego miasta Nitra, położonego u stóp góry Zobor. Członkowie projektu przeszli przez las do zabytkowego kościółka w miejscowości Drazovce, a potem odwiedzili centrum Nitry, zamek i główny plac miejski.

Ponieważ temat projektu koncentrował się na zdrowym i aktywnym stylu życia, uczniowie od rana odbywali różne zajęcia sportowe, a następnie odwiedzili fortyfikacje w Komarnie. Na zakończenie dnia odbył się rejs statkiem po rzece Dunaj.

W piątek odwiedziliśmy klub kajakowy w Komarnie, gdzie mieliśmy okazję spotkać mistrzów olimpijskich w kajakarstwie. Następnie odwiedziliśmy Poddunajskie Muzeum w Komarnie, a wieczorem uczestnicy bawili się w Jump parku i na sali zabaw.

Wieczorem odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów potwierdzających udział w projekcie. Rodzice przygotowali na tę okazję poczęstunek, w tym tort ozdobiony logo projektu.

Sobota była dniem spędzonym z rodzinami goszczącymi, które przygotowały różne atrakcje dla swoich gości. Niedziela natomiast była ostatnim dniem projektu.

Projekt "Healthy and Active Lifestyle" zakończył się sukcesem, a uczestnicy wrócili do Polski z wieloma niezapomnianymi wspomnieniami i doświadczeniami. Cele projektu zostały w pełni zrealizowane, a uczestnicy mogli nauczyć się nowych rzeczy, poznać nowe kultury, a także aktywnie spędzić czas.

Ta wymiana międzynarodowa nie tylko przyniosła korzyści edukacyjne, ale także przyczyniła się do budowania mostów między młodzieżą z Polski i Słowacji. To doświadczenie na pewno przyczyni się do dalszej współpracy między szkołami i będzie źródłem inspiracji dla przyszłych projektów.

PROJECT ACTIVITIES OF POLISH STUDENTS AND TEACHERS IN SLOVAKIA.

From the 8th to the 14th of May 2023, ten students and three teachers from the Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie took part in an international exchange, visiting Zakladna Skola at Pohranicna 9 Street in Komarno, Slovakia. The project, named "Healthy and Active Lifestyle", was initiated by teachers from the Primary School in Dąbie and fully funded by the Visegrad Fund.

Upon arrival in Slovakia, Komarno greeted the exchange participants with beautiful weather. Slovak families prepared a traditional goulash for the guests from Poland, and students from both countries collectively participated in sports games.

The next day, Polish students and teachers had the opportunity to get to know the city and the school better, thanks to a presentation prepared by their hosts. We had the chance to meet Maros Kudlik, a disabled athlete who successfully participates in extreme Spartan races. Everyone took part in a modern dance lesson. Later, project participants took part in various artistic and culinary workshops. The workshops involved activities such as marble painting, batik on fabric - decorating T-shirts, clay modeling, and culinary workshops.

During a meeting with the mayor of Komarno, participants had the chance to tour the city, including the Zichy Palace and the Courtyard of Europe.

The next day, with favorable weather, a trip took place to the picturesque city of Nitra, located at the foot of Zobor Mountain. Project members walked through the forest to the historic church in Drazovce, and then visited the center of Nitra, the castle, and the main city square.

As the project's theme focused on a healthy and active lifestyle, students undertook various sports activities from the morning, and then visited the fortifications in Komarno. The day ended with a boat cruise on the Danube River.

On Friday, we visited a kayak club in Komarno, where we had the opportunity to meet Olympic champions in kayaking. We then visited the Danubian Museum in Komarno, and in the evening, participants enjoyed their time in a Jump park and in a playroom.

In the evening, a certificate award ceremony was held to confirm participation in the project. Parents prepared a feast for this occasion, including a cake decorated with the project's logo.

Saturday was a day spent with host families, who prepared various attractions for their guests. Sunday, on the other hand, was the last day of the project.

The "Healthy and Active Lifestyle" project ended successfully, and participants returned to Poland with many unforgettable memories and experiences. The project's goals were fully achieved, and participants had the chance to learn new things, get to know new cultures, and spend time actively.

This international exchange not only brought educational benefits but also contributed to building bridges between the youth from Poland and Slovakia. This experience will undoubtedly contribute to further cooperation between schools and serve as inspiration for future projects.

 

slowacja003

slowacja001

slowacja002

slowacja005

slowacja009

slowacja022

slowacja028

slowacja004

slowacja005

slowacja006

slowacja008

slowacja007

slowacja010

slowacja029

slowacja011

slowacja012

slowacja013

slowacja014

slowacja015

slowacja016

slowacja017

slowacja018

slowacja019

slowacja020

slowacja021

slowacja023

slowacja024

slowacja025

slowacja034

slowacja035

slowacja031

slowacja033

slowacja032

slowacja026

slowacja027