PRZYJAZD DO POLSKI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZE SŁOWACJI

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu odbyło się wyjątkowe wydarzenie - przywitaliśmy 11 uczniów i 2 nauczycieli ze Słowacji. Goście przyjechali do naszej szkoły w ramach projektu "Healthy and Active Lifestyle", który jest w całości refundowany przez Fundusz Wyszehradzki V4 Mini Grant.

Uczniowie z naszej szkoły przygotowali ciepłe powitanie dla naszych słowackich przyjaciół. Przedstawili prezentację na temat naszej szkoły, a klasa 8 zaprezentowała taniec narodowy - poloneza. Klasa 3b przygotowała przedstawienie ekologiczne pt. "Ratujmy Przyrodę", które spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez naszych gości.

Po przywitaniu, nasi słowaccy przyjaciele odbyli spotkanie z wójtem gminy Psary, panem Tomaszem Sadłoniem, a następnie rozpoczęli działania projektowe. Działaniami projektowymi w pierwszym dniu były spotkanie z pszczelarzem, właścicielem gospodarstwa pasiecznego „Pszczeli ogród” p. Damianem Zdziarskim, spotkanie z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach  panem Łukasz Siwczykiem nt. gospodarowania wodą i sposobami jej oszczędzania. Następnie odbyły się zajęcia plastyczne - budowanie piramidy zdrowego odżywiania, snack-bar z regionalnymi przekąskami i na koniec zajęcia z jogi w Chacie Jogi w Malinowicach.

Projekt "Healthy and Active Lifestyle" ma na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej wśród uczniów i nauczycieli. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z Słowakami przyniesie wiele pozytywnych efektów i zainspiruje naszych uczniów do dbałości o swoje zdrowie oraz aktywności fizycznej.

ARRIVAL  OF STUDENTS AND TEACHERS FROM SLOVAKIA TO POLAND

An exceptional event took place at the Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie - we welcomed 11 students and 2 teachers from Slovakia. The guests came to our school as part of the "Healthy and Active Lifestyle" project, which is fully funded by the Visegrad Fund V4 Mini Grant. Our school students prepared a warm welcome for our Slovakian friends. They presented a presentation about our school, and the 8th grade class presented a national dance - polonaise. Class 3b prepared an ecological performance titled "Let's Save Nature," which was enthusiastically received by our guests. After the welcome, our Slovakian friends had a meeting with the mayor of the Psary municipality, Mr. Tomasz Sadłon, and then started their project activities. The project activities on the first day included a meeting with a beekeeper, the owner of the "Bee Garden" apiary, Mr. Damian Zdziarski, a meeting with the president of the Communal Management Company in Psary, Mr. Łukasz Siwczyk, on water management and ways of saving it. Then there were artistic classes - building a pyramid of healthy eating, a snack bar with regional snacks, and finally, yoga classes at the Yoga Hut in Malinowice. The "Healthy and Active Lifestyle" project aims to promote a healthy lifestyle and physical activity among students and teachers. We are convinced that our cooperation with the Slovaks will bring many positive effects and inspire our students to take care of their health and physical activity.

1681829169043

 1681829189008

1681829254217

1681829356243

1681829423355

1681829309056

1681829327519

 

1681829423270

1681829423241

1681829423298

1681829423213

1681829452345

1681829488014