LOGO PROJEKTU "HEALTHY AND ACTIVE LIFESTYLE"

Uczniowie ze szkoły partnerskiej Základná škola Ulica pohraničná 9 w Komárno na Słowacji już teraz mogą pochwalić się pięknym i znaczącym osiągnięciem - opracowaniem logo projektu "Healthy and active lifestyle". Projekt ten ma na celu zwiększenie świadomości na temat korzyści wynikających z zdrowego i aktywnego stylu życia oraz promocję współpracy między krajami grupy wyszehradzkiej.

Warto podkreślić, że uczniowie wykazali się nie tylko dużą kreatywnością, ale także zaangażowaniem w realizację projektu. Program Mini V4 Funduszu Wyszehradzkiego Nr projektu 12230074 jest w pełni finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, co świadczy o jego znaczącej roli i ważności.

Ale to nie wszystko! Uczniowie z naszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, aktywnie uczestniczą w projekcie, komunikując się ze swoimi słowackimi kolegami w języku angielskim, poznając ich zainteresowania i oczekiwania, a tym samym aktywnie przygotowując się do planowanego spotkania, które odbędzie się w Polsce w już 17.04.2023 roku.

Taki projekt, realizowany przez uczniów, jest nie tylko ważnym krokiem w kierunku promocji zdrowego stylu życia i współpracy między krajami, ale także okazją do rozwoju kompetencji społecznych i językowych młodych ludzi. Dzięki takim inicjatywom, uczniowie mają szansę na poznanie nowych ludzi, kultur i sposobów myślenia, co w przyszłości może przyczynić się do budowania mostów między różnymi społecznościami i krajami.

 

 

Students from the partner school Základná škola Ulica pohraničná 9 in Komárno, Slovakia, can now boast a beautiful and significant achievement - the development of the logo for the "Healthy and Active Lifestyle" project. This project aims to increase awareness of the benefits of a healthy and active lifestyle and promote cooperation between the Visegrad Group countries.

It is worth emphasizing that the students demonstrated not only great creativity but also commitment to the project. The Mini V4 Fund project No. 12230074 is fully funded by the Visegrad Fund, which shows its significant role and importance.

But that's not all! Students from our primary school named after Tadeusz Kościuszko in Dąbie actively participate in the project, communicating with their Slovakian counterparts in English, getting to know their interests and expectations, and actively preparing for the planned meeting, which will take place in Poland on April 17, 2023.

Such a project, carried out by students, is not only an important step towards promoting a healthy lifestyle and cooperation between countries but also an opportunity for the development of social and language competences of young people. Thanks to such initiatives, students have a chance to get to know new people, cultures, and ways of thinking, which in the future can contribute to building bridges between different communities and countries.

visegrad fund logo supported by blue 800px

LOGO Healthy and active lifestyle