KLUB SZKÓŁ UNICEF

UNICEF powstał po zakończeniu II wojny światowej w 1946 roku.  Jest największą organizacją na świecie, której działalność dedykowana jest dzieciom. W Polsce działa Polski Komitet Narodowy UNICEF.

Każdego roku  organizacja ta ratuje 7 mln dzieci dbając o dziecko już od pierwszych lat jego życia.

Za swoje zasługi UNICEF został obdarzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych mandatem Rzecznika ochrony praw dzieci, by wspierać realizację podstawowych potrzeb, by tworzyć warunki do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci. W swoich działaniach kieruje się Konwencją o Prawach Dziecka i podejmuje starania, by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci. Utrzymuje, że przeżycie, ochrona i rozwój dzieci są uniwersalnymi imperatywami, które stanowią o rozwoju ludzkości. UNICEF mobilizuje wolę polityczną oraz środki materialne, by pomóc zwłaszcza krajom rozwijającym się, w opracowywaniu odpowiedniej polityki oraz dostarczeniu pomocy dzieciom oraz ich rodzinom. Jest zaangażowany w zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom  najbardziej poszkodowanym - ofiarom wojny, katastrof, nędzy, przemocy i wykorzystywania oraz dzieciom z niepełnosprawnością. We współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz organizacjami humanitarnymi UNICEF stwarza ośrodki natychmiastowej interwencji, by wspomóc cierpiące dzieci oraz tych, którzy zapewniają im pomoc.

Jest to organizacja  neutralna. Jej działalność jest wolna od wszelkich form dyskryminacji, priorytet mają zawsze dzieci i kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Poprzez realizowane programy krajowe promuje równouprawnienie dziewczynek oraz kobiet, działa na rzecz ich pełnego uczestnictwa w politycznym, socjalnym i ekonomicznym rozwoju społeczności.

UNICEF współpracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz stałego rozwoju ludzkości.

 W bieżącym roku szkolnym zostaliśmy członkami Klubu Szkół UNICEF. Jesteśmy jedną z ponad 670 szkół z całej Polski.  Ponad 700 koordynatorów – nauczycieli stara się uwrażliwić dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej, oraz zapoznać uczniów z trzema najistotniejszymi obszarami,  w ramach których  UNICEF  organizuje pomoc humanitarną: edukacja, woda pitna, żywność.

W ramach uczestnictwa Samorząd Uczniowski realizuje kolejny projekt edukacyjny, Dostrzec  Innych. Pomoc humanitarna na świecie” trwa! w który zostali włączeni wszyscy uczniowie naszej szkoły. W każdej klasie odbyły się zajęcia na temat działań, jakie podejmuje  UNICEF niosąc pomoc dzieciom – ofiarom klęsk. Pomoc ta koncentruje się wokół dostarczania wody pitnej, żywności oraz zagwarantowania edukacji poszkodowanym dzieciom. Zajęcia zostały wzbogacone o projekcie mulitemdialną.