Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT - ZAJĘCIA INNOWACYJNE

Adresatami programu są uczniowie klasy VI. Czas jego realizacji obejmuje rok szkolny 2020/2021. Działania innowacyjne odbywają się raz w tygodniu.

Celem głównym programu jest zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny różnych przedmiotów (geografii, biologii, przyrody, matematyki) i elementów języka angielskiego (elementy metody CLIL).

Zagadnienia poruszane na zajęciach zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego oraz treści zawarte
w podstawach programowych z geografii, matematyki, biologii i przyrody. Są one kontynuacją tematyki realizowanej w klasie piątej oraz szóstej, utrwalają ją, uzupełniają
i poszerzają. Są również wprowadzeniem do treści, które będą realizowane w klasach starszych.