ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE I-III

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w  klasach  I, II, III są prowadzone przez wychowawców raz w tygodniu  zgodnie z programem wlasnym każdego wychowawcy. Zajęcia te są przeznaczone są dla uczniów, u których występują braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikających z deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej dziecka do nauki, częstych nieobecności w szkole lub złych stanów samopoczucia.

Edukację polonistyczną prowadzi się na przemian z edukacją matematyczno-przyrodniczą.  

Cele ogólne zajęć to:

  • eliminacja niepowodzeń szkolnych,
  • wyrównywanie istniejących braków,
  • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości.

Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polega na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia jest dogłębna analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych uczestników zajęć. Układy ćwiczeń, o różnym stopniu trudności, poprzedzone są krótką i jasną instrukcją. Dzieci w czasie zajęć powinny czuć się odprężone, spokojne- bardzo ważne, więc jest ocenianie postępów wzmacnianiem pozytywnym.Pomoce dydaktyczne stosowane w trakcie ćwiczeń są różnorodne, budzą zainteresowanie dziecka. Zajęcia często mają charakter zabawowy. Metody są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.