arrow orange

Absolwent naszej szkoły:

yes  dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu – w domu i w szkole. Jest pogodny, optymistycznie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego.

yes  jest patriotą. Zna historię swojej ojczyzny, jest świadomy swoich praw i obowiązków. Szanuje kulturę i tradycję własnego narodu, swojego regionu.

yes  jest aktywny. Posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości. Ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki. Lubi ruch
i chętnie uprawia sport w różnych dziedzinach.

yes  jest ciekawy świata. Chętnie poszerza swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł. Postrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności. Lubi i chce się uczyć i jest wrażliwy na piękno przyrody.

yes jest krytyczny. Potrafi sam i z udziałem nauczycieli selekcjonować i porządkować zdobywane informacje. Ocenia ich przydatność do określonego celu.

yes  jest odpowiedzialny. Potrafi podjąć działania i przewidzieć ich konsekwencje. Cieszy się z sukcesów własnych i innych. Akceptuje porażki, ale wytrwale szuka innych rozwiązań. Stara się rozwiązywać problemy. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności.

yes  jest otwarty. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Umie współdziałać w grupie. Prezentuje swój punkt widzenia i liczy się ze zdaniem innych. Wykorzystuje swoje możliwości jakie stwarza mu dom i szkoła, jest dobrym organizatorem.

yes  jest prawy. Rozróżnia dobre i złe zachowanie. W swoim postępowaniu kieruje się uczciwością. Jest prawdomówny.

yes  jest rozważny. Zna zagrożenia występujące w środowisku i uwzględnia je w swoim postępowaniu. Dba o własne i innych bezpieczeństwo. Postępuje zgodnie z zasadami higieny, bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie.

yes  jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Stara się zrozumieć innych, dostrzec w nim coś dobrego, jest wrażliwy na potrzeby innych.

yes  sprawnie komunikuje się w języku polskim. Korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyrażą swoje myśli i uczucia w formie pisemnej i ustnej. Dysponuje znacznym zasobem informacji o otaczającym go świecie i umiejętnościami umożliwiającymi kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej