MISJA SZKOŁY     

Jesteśmy szkołą życzliwą dla uczniów. Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców.

 WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Nasze działania ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny”. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

Cele i zadania szkoły

I. Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkole głównie:

1. Zapewniają wychowankom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do  ich potrzeb rozwojowych,

2.  Wspomagają rodziny w wychowaniu dziecka,

3.  Wspierają uzdolnienia dzieci zgodnie z możliwościami rozwojowymi,

4. Tworzą warunki do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności, poprzez:

-kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji  plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijaniu umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),

-kształtowanie postaw w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

-nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą,

5. Współdziałają z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

II. Celem naszej szkoły podstawowej jest:

1.  Wprowadzanie uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny

2.  Stałe podnoszenie poziomu nauczania i wychowania.

3.  Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań ucznia.

4. Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej dzieciom.

5. Kształtowanie nawyków dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

6.  Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.

7.  Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

8. Rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu przy równoczesnej otwartości na wartość kultury mieszkańców innych regionów Polski oraz narodów europejskich.

9. Wychowanie absolwenta wszechstronnego, tolerancyjnego, twórczego, dobrze przygotowanego do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej.