RODO W ZWIĄZKU Z NAUCZANIEM NA ODLEGŁOŚĆ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, Dąbie, ul. Pocztowa 39, 42-504 Będzin, tel 32 267 22 04, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: Administrator danych)
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres administratora lub poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji zadania Placówki polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod i technik umożlwiających zdalną formę kształcenia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), w związku z art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm), oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020, poz. 493 i poz. 492)
  4. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO w zakresie: świadczenia usług hostingowych, serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych, oraz organy administracji publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa.
  5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość, oraz udokumentowania korzystania przez Pani/Pana dziecko ze zdalnej formy edukacji.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swojego dziecka, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie pod adres: ul. Stawki 2,00-964 Warszawa.
  7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
  8. Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego, ale bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie Pani/Pana dziecka z udziału w  zajęciach prowadzonych w formie nauczania na odległość.