Świetlica

Świetlica

ZADANIA ŚWIETLICY

   Świetlica szkolna

 

 

to miejsce, gdzie znajdzie opiekę,

każdy uczeń naszej szkoły przed i po lekcjach.

 

 

Czynna jest codziennie przed i po zajęciach lekcyjnych do 15.30.

 

 

 

Opiekę na świetlicy sprawują

 panie: Dorota Dzielawska, Dorota Konieczny, Monika Skotarska

 

 

W czasie zajęć na świetlicy uczniowie:

      -rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania,

      -wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu, zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu,

      -spędzają pożytecznie czas wolny,

      -uczą się prawidłowych zasad współżycia w grupie społecznej,

      -odrabiają prace domowe,

      -uzyskują pomoc w pokonywaniu trudności w nauce,

      -zawsze mogą liczyć na pomoc nauczyciela w rozwiązywaniu swoich problemów.

 

 

 

 

 

 

 

PRIORYTETY – ŚWIETLICA ROK SZKOLNY 2017/2018

- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

- organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,

- w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć
w tym zakresie,

- stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

- rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy,

- organizowanie zadań opiekuńczych dla uczniów, którzy oczekują na autobus szkolny.

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY

            Świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, wychowawczych oddziaływań oraz poczynań dydaktycznych. Pełniąc z ramienia szkoły funkcje opiekuńcze, świetlica stanowi wyodrębnione środowisko wychowawcze, wzbogacając jej oddziaływania własnymi metodami. W „Ustawie o systemie oświaty” z dnia 07.09.1991 r. znajdujemy następujący zapis: „Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwości korzystania z: (...) świetlicy (...)” /rozdział 7, art. 67, p. 3/.

Zapotrzebowanie na świetlice szkolne na podstawowym poziomie edukacji określane jest w statucie szkoły. Szkoła organizuje świetlicę „Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły” /Dz.U. nr 14 z dnia 23.02.1999r., paragraf 8.1/. Ponadto zajęcia na świetlicy szkolnej organizowane są dla uczniów chętnych, chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania, potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu szkolnych problemów i trudności, jak również dla dzieci chcących spędzić swój wolny czas na zajęciach pozalekcyjnych. „System oświaty zapewnia w szczególności: (...) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego (...)” /”Ustawa o systemie oświaty”, rozdział 1, art. 1, p. 15/.

Funkcja opiekuńcza świetlicy polega na zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i zaspokojeniu u niego potrzeby bezpieczeństwa.
Funkcja wychowawcza przejawia się w zaspokajaniu potrzeb dziecka w działalności twórczej (działalność kreatywna) oraz w działalności rekreacyjnej (rozrywka, wypoczynek).
 Funkcja społeczna polega na stwarzaniu więzi ze środowiskiem społecznym, poprzez pogłębianie wychowawczego oddziaływania na dzieci oraz stwarzanie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka w pełnieniu różnorodnych ról społecznych.

            Główne cele i zadania świetlicy szkolnej:

a/ zorganizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
b/ organizacja gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

c/ ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, organizowanie  zajęć z tym związanych,

d/ stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej    rozrywki oraz kształtowanie kultury życia codziennego,

e/  upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie zasad  higieny,

f/   rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności społecznej,            

g/   współdziałanie wychowanków świetlicy z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeb z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami    funkcjonującymi w środowisku,

h/ pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych

/Rozporządzenie MEN z dnia 21.02.1994 roku Dz.U. Nr 41, poz. 156, zmiany
DZ.U. Nr 67, poz.758 z 1999, zał. nr 6; Rozporządzenie MOiWz dnia 21.10. 1987 r. Dz.U. Nr 11, poz.69/.

            Zadania świetlicy szkolnej:

-   tworzenie warunków dla rozwoju indywidualnych zainteresowań, wzbogacanie ich poprzez działanie zespołu, wiązanie z życiem dzieci wiadomości nabytych przez nie w szkole, wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wszechstronnej aktywności twórczej i postaw motywacyjnych,

-    kształtowanie postaw społecznych podczas kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie tworzonych świadomie sytuacji sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania,

-    planowe oddziaływanie na postawy społeczno-moralne dzieci, pomoc
w szkole w przezwyciężaniu aktualnych trudności w tej dziedzinie
i negatywnych wpływów środowiska,

-   pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny. 

            Obszary edukacyjne:

  • Obszar edukacji społeczno-moralnej.
  • Obszar edukacji interpersonalnej.
  • Obszar edukacji zdrowotnej.
  • Obszar edukacji przyrodniczo-krajobrazowej.
  • Edukacja regionalna.
  • Obszar edukacji kulturowo-estetycznej.
  • Obszar edukacji komunikacyjnej.